سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
محقق گروه علوم تربیتى 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
دبیر کنفرانس انسان شناسى 
1375/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو هیأت علمی کنفرانس انسان شناسى 
1376/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
دبیر گزینش اساتید معارف اسلامی دانشگاه های 
1369/01/01 
1371/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
مدیر واحد نقد 
1376/01/01 
1377/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
معاونت پژوهشی 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
سرپرست و دبیر گروه فلسفه و کلام 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
محقق و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
دبیر اجرایی سمینار حوزه و دانشگاه سال 71‏ 
 
 
اجرائی نظارتی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
دبیر کنفرانس انسان شناسی 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
دانشکده علوم قرآنى 
مدرس 
1380/07/01 
1381/03/01 
کلام 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم 
مدرس 
1382/07/01 
1385/03/01 
فلسفه علم 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
معاونت پژوهشی حوزه 
مدرس 
1380/07/01 
 
فلسفه غرب 
تدریس 
مدرسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
1381/07/01 
1382/03/31 
فلسفه غرب 
تدریس 
مدرسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
1381/07/01 
1383/03/31 
فلسفه اخلاق 
تدریس 
معاونت پژوهشی حوزه  
مدرس 
 
 
فلسفه غرب  
تدریس 
مدرسه امام خمينی 
مدرس 
 
 
فلسفه غرب 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم 
مدرس 
 
 
فلسفه اخلاق 
تدریس 
مدرسه امام خمينی 
مدرس 
 
 
فلسفه تحليلی 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
اخلاق پژوهشی 
تدریس 
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی 
مدرس 
 
 
فلسفه غرب 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
دبیر گزینش اساتید معارف اسلامی دانشگاه 
1369/07/01 
1371/03/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
مدیر واحد نقد 
1376/01/01 
1377/01/01 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
معاونت پژوهشى 
 
 
اجرائی . علمی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
سرپرست و دبیر گروه فلسفه و کلام 
 
 
اجرائی 
همکاری 
سمینار حوزه و دانشگاه  
دبیر اجرایی سمینار  
1371/01/01 
 
اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو گروه علوم تربیتی  
1369/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو هیأت علمی کنفرانس انسانشناسی 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
معاونت پژوهشي حوزه 
مدرس 
1380/07/01 
1381/03/01 
فلسفه غرب 
تدریس 
مدرسه امام خمينى 
مدرس 
1381/07/01 
1382/03/01 
فلسفه غرب 
تدریس 
مدرسه امام خمينى 
مدرس 
1381/07/01 
1383/03/31 
فلسفه اخلاق