مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:فتحعلی خانی
پست الکترونیک:MFkhani@rihu.ac.ir
نخصص ها:کلام ، فلسفه

زندگی نامه

الف) مشخصات فردی:
 نام ونام خانوادگی: محمد فتحعلی‏خانی     گروه: فلسفه وکلام             متولد: 1341    
 وضعیت تحصیلات دانشگاهی: (عنوان رشته تحصیلى / محل تحصیل/ سال اخذ مدرک)
       - کارشناسی ارشد فلسفه / دانشکده ادبیات و علوم انسانی‏دانشگاه شهید بهشتی / 1379
       - دکترای فلسفه / دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران / 1385
 آخرین درجه تحصیلات حوزوی:
       - خارج فقه و اصول / هشت سال
 
ب) سوابق علمی - اجرایی: نام سازمان یا مؤسسه/نوع فعالیت/سمت
 1. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / دبیر گزینش اساتید معارف اسلامی دانشگاه‏ها / 69الی 71
 2. مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما / مدیر واحد نقد / 76 الی 77
 3. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :
 الف. معاونت پژوهشی
 ب. محقق گروه علوم تربیتی
 ج. سرپرست و دبیر گروه فلسفه و کلام
 د. محقق و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام
 و. دبير اجرایی سمينار حوزه و دانشگاه سال 71
 ه. عضو گروه علوم تربیتی از سال 1369
 4. دبیر کنفرانس انسان‏شناسی / 1375
 5. عضو هیأت علمی کنفرانس انسانشناسی (2)/ 1376
 
ج) سوابق تحقیقاتی: عنوان طرح تحقیقاتى/ سمت در طرح
 1. عقل و دین از نگاه فیلسوفان مسلمان و غربی / مجری
 2. آراء تربیتی اندیشمندان مسلمان -ج1 / محقق - مؤلف و ویراستار علمی
3. صفات خدا / ویراستار علمی
 
د) سوابق فعالیت‏های آموزشی: عنوان دروس مورد تدریس/نام مؤسسه یا دانشگاه/شهر
 1. معارف اسلامی از سال 1379 تا سال 1380
 2. دروس حوزوی از سال 1366
 3. فلسفه غرب / معاونت پژوهشی حوزه / 80 الی 81
 4. فلسفه غرب / مدرسه امام خمینی/ کارشناسی و کارشناسی ارشد / 81 و 82
 5. فلسفه اخلاق / مدرسه امام خمینی / کارشناسی و کارشناسی ارشد / 81 و 82 و 83
 6. کلام / دانشکده علوم قرآنی / کارشناسی / 80 و 81
7. فلسفه اخلاق . مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم / کارشناسی ارشد / 82
8. فلسفه علم ، مؤسسه آموزش عالی باقر‌العلوم / کارشناسی ارشد / 82 و 84 _ 85
9. تدریس در دورة آموزش کوتاه مدت مرکز جهانی علوم اسلامی/ 85 ( اساتید و دانشجویانی که برای فرصت مطالعاتی به مرکز جهانی می آیند)
10. فلسفه تحلیلی / مدرسه امام خمینی / دکتری / 87 -86
11. اخلاق پژوهشی / دانشکده علوم حدیث / دکتری / 1386
12. فلسفه دین / مدرسه امام خمینی / دکتری / 87 -86
12. فلسفه غرب / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی / کارشناسی / 87
 
ه) عناوین پایان نامه‏هایی که استاد راهنمای آن بوده‏اند: عنوان پایان نامه/مقطع/سال
 1. قلمرو دین / کارشناسی ارشد / 81 – 82
2. مبانی اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی اقبال لاهوری (مشاور)
3.آثار تربیتی معاد (راهنما)
4. معاد از دیدگاه علامه طباطبایی (مشاور)
5. اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه امام خمینی و استاد مطهری (راهنما)
6. اخلاق و نسبیت ارزش های اخلافی (راهنما)
7.معیار فعل اخلاقی(راهنما)
 
و) عنوان پایان نامه: استاد راهنما/ استاد مشاور/ سال و محل ارائه
 1. عقل و دین از دیدگاه دیوید هیوم/ استاد راهنما دکتر سهراب علوی نیا/ استاد مشاور دکتر عبدالکریم رشیدیان/ دانشگاه شهید بهشتی 1379
 2. تعارض ادلّه (پایان نامه کارشناسی‏ارشد رشته الهیات‏ومعارف‏اسلامی)/استاد راهنما دکتر سید محمد باقر حجتی / 1368
 3. استنتاج علّی در فلسفه دیوید هیوم/ دکتر محسن جهانگیری/ دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر حسین غفاری/ دانشگاه تهران/ 1385
 
ز) تألیف یا ترجمه کتاب: عنوان کتاب/ناشر/زمان نشر
 1. آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / 1377
 2. فلسفه اخلاق / مرکز جهانی علوم اسلامی / 1379
 3. آموزه‏های بنیادین علم اخلاق (2 جلد)/ مرکز جهانی علوم اسلامی / 1379
 
ح) تألیف یا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/نام نشریه/زمان نشر
 1. عقل و وحی در بستر زمان /سمینار بررسی آراء فقهی امام خمینی
 2. علم دینی / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره‌های 16-17/ 1377 
 3. ماتریالیسم، فرهنگ واژه‏ها (کتاب) / مؤسسه اندشیه و فرهنگ دینی / 1381
 4. ترجمه بخشی از کتاب can science dispence.../ فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 21و 22/ 1379
 5. اخلاق ودین / کتاب تربیت / 1380
 6. آرای تربیتی امام خمینی / کتاب تربیت / 1380
 7. بولتن قرآن پژوهی و گزارش کتاب «الکتاب و القرآن قرائة المعاصرة» / سازمان فرهنگ و ارتباطات / 1377
8. خاستگاه تاریخی و روش‌شناختی فلسفه دین هیوم / فصلنامه حوزه و دانشگاه ش 36
 
ط) آشنایی با زبان‏های:
 انگلیسی و عربی