تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1368 
فلسفه 
دانشگاه شهید بهشتی 
 
فوق لیسانس 
1369 
فلسفه 
دانشگاه شهید بهشتی 
 
دکترا 
1385 
فلسفه 
دانشگاه تهران 
 
خارج